Nadzor gradnje zajema:

•    uvedba izvajalca v delo,
•    nadzor nad kvaliteto izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
•    pregled in potrjevanje količine izvedenih del – gradbene knjige,
•    spremljanje projekta in poročanje naročniku o poteku del po parametrih: cena, roki, kvaliteta
      in drugo,
•    sodelovanje pri dogovorih z izvajalci in projektanti glede izvedbe detajlov,
•    sodelovanje pri tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja,
•    sodelovanje pri primopredaji objekta naročniku.